TECHNOLOGIE KTÓRE STOSUJEMY

-

Nasz obszerny zestaw kompetencji obejmuje niemal wszystkie najnowsze technologie, frameworki i pokazuje nasze możliwości bycia cennym i stabilnym partnerem IT. Kompetencje to nasz największy skarb. Nasz zespół inżynierski ma bogatą wiedzę na temat wielu języków programowania, technologii internetowych, zagadnień związanych z cloud computing, a także duże doświadczenie i wiedzę na temat narzędzi DEV&CI, narzędzi Test@QA, wszystkich nowoczesnych technologii backendu, wszelkiego rodzaju baz danych i wiele innych atutów.

MOBILE DEVELOPMENT

Jako eksperci ds. rozwoju oprogramowania dla outsourcingu i nearshore, oferujemy elastyczne strony internetowe i aplikacje mobilne, oparte na platformach iOS i Android. Specjalizujemy się w aplikacjach biznesowych, aplikacjach multimedialnych, aplikacjach sportowych i aplikacjach medycznych.

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

Platforms
iOS, Android, Windows Phone/Mobile, Windows 8, 10 (tablet computers and other mobile devices)

Programming languages
Objective-C, Swift, Java, Kotlin, C#, HTML, CSS, JavasScript

Programming environments/Tools
Xcode, Eclipse, Android Studio, Microsoft Visual Studio

Cross-platform technologies
Phonegap, Cordova, Ionic, Angular JS

Native technologies

iOS SDK, UIKit, Android SDK, Windows Phone/Mobile SDK, Retrofit, Volley, RxJava, Spring for Android, Robolectrics, Crashlytics, SQLite, Cocoa Touch, CoreData, AFNetworking, Cocos2d, .NET Compact Framework, Web Services collaboration, SQL Server CE, LibGDX, XNA Framework, Prism

General

Appstore, Google Play, Windows Marketplace publishing, Web Services, REST, JSON, TDD/BDD, SVN, Git, MVC, MVVM

PHP

Specjaliści amb mają wieloletnie doświadczenie w pracy z językiem programowania PHP. Oferujemy elastyczne witryny biznesowe oparte na CMS, zaawansowane aplikacje, złożone portale internetowe i platformy e-commerce.

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

Programming languages
PHP 5.x

Frameworks
Zend Framewor 1 & 2k, Symfony, Kohana, CakePHP, Laravel, Lumen, Silec, Slim , CodeIgniter

Template systems
Smarty, PHPTAL, Mustache, Blade, Twig, Open Power Template, Jade

CMS
Joomla,Drupal, WordPress, Magento, osCommerce, Prestashop , TYPO3

Web technologies

HTML5

Responsive design patterns
Adaptive web design
JavaScript

MooTools
CSS3 (media-queries)

Frameworks: 960, Blueprint, Bootstrap, Unsemantic, Foundation

Servers

Application servers
Apache, Nginx, IIS, WAMP, LAMP, ActiveMQ, SOLR, XAMPP

Image servers
Apophnia

Database servers
SQL: MySQL, PostgreSQL, MSSQL
NOSQL: MongoDB, Redis

External Libraries
PEAR Librares, PECL Librares, Composer

Web Services
SOAP, REST, Open Graph, Facebook SDK, Google API, Twitter API

ORM
Propel, Doctrine, Zend Framework ORM

IDE tools
PhpStorm, Zend Studio, Eclipse, NetBeans, Nusphere PHPEd, Aptana, Sublime Text

Testing & Profiling
PHPUnit, SimpleTest, dBug, Hamcrest, Mockery, XHProf, TDD, BDD

Others
phpMyAdmin, pgAdmin, Toad, Xdebug, SVN, Git

JAVA

Firma amb rozpoczęła działalność jako spółka, zajmująca się rozwojem technologii Java w 2000 roku. Spędziliśmy blisko dwie dekady, dzieląc się wiedzą z dziedziny techniki i biznesu, dzięki której twórcy języka Java mogą dostarczać kompleksowy zestaw aplikacji sieciowych, desktopowych i mobilnych.

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

Programming languages

 • Java 8, Java 7, Java 6

Frameworks

 • Source

Logging (SLF4J, log4j), Testing (TestNG, JUnit), Mocking (EasyMock, Mockito)

 • Web

XML and JSON processing (JAXB, JAXP, XSD, Jackson)

Presentation layer (ICEFaces, PrimeFaces, RichFaces, Tomahawk, Spring MVC, GWT, Struts2, Apache Tiles, Freemarker, HTML5, CSS3)

Data access

- SQL (JPA, Hibernate, JDBC, Spring Data)
- NoSQL (MongoDB Java Driver, Mongojack)

Integration frameworks

- REST Services (JAX-RS, Jersey)
- Web Services (JAX-WS, Apache CXF, SOAP) 
- Spring
- EJB 3
- Message Queues (JMS, Apache ActiveMQ)
- OSGi

 • Desktop

Swing, SWT

 • Reporting

BIRT, Jasper Reports, Apache POI

 Web servers

 • Apache Tomcat, JBoss AS, GlassFish, WebSphere

Tools

 • IDEs

Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA

 • Build

Maven, Ant, Gradle

 • Continuous Integration

Hudson/Jenkins, Bamboo

 • Version control

SVN, Git

 • Development

JRebel

BUSINESS INTELIGENCE

amb ma duże doświadczenie w dostarczaniu systemów Business Intelligence. Nasza działalność Business Intelligence obejmuje wdrożenia hurtowni danych (przy użyciu MS SQL Server, Oracle), ze wsparciem narzędzi ETL.

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

Databases

Microsoft SQL Server 2016/2014/2012/2008/2005/2000
Oracle 11/10/9g
IBM DB2
Informix
Sybase
Teradata
PostgreSQL 
MySQL

ETL

Business Objects Integrator/Data Services (+ Data Quality)
IBM InfoSphere DataStage (+ Quality Stage)
Oracle Warehouse Builder
Oracle Data Integrator
Microsoft Data Transformation Services/Microsoft Integration Services
Informatica PowerCenter
Ab Initio
Pentaho Data Integration (Kettle)

Data virtualization platforms
Denodo

Master Data Management (MDM) platforms
Tibico MDM
Microsoft Master Data Services

Business Intelligence platforms/Reporting

SAP Business Objects 4.0/3.1
SAP Crystal Reports 9/10/XI
IBM Cognos 10 BI
IBM Cognos TM1
MicroStrategy 7/8/9
Microsoft BI: Reporting Services, Analysis Services, Power BI
Oracle BI Enterprise Edition
Pentaho
Jasper Reports
Oracle Hyperion Planning
QlikView
Qlik Sense
Tableau

CERTIFICATES

FRONT-END

Firma amb proponuje tworzenie i implementację interfejsów, które spełniają wymogi UX i są atrakcyjne oraz  intuicyjne dla użytkowników. Nasze aplikacje oparte są na technologiach JavaScript, HTML5, CSS3 i AJAX. Używamy m.in. bibliotek i frameworków JavaScript (angularJS and Backbone), CSS (Bootstrap).

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

BIG DATA

Kluczową umiejętnością naszych programistów jest przygotowanie i analiza dużych, różnorodnych zbiorów danych. Tworzymy hurtownie i bazy danych z szerokimi możliwościami ich wizualizacji. Dzięki temu analitycy mogą skoncentrować się na wybranych cechach, które mają znaczącą wartość biznesową dla firmy.

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

QA TECHNOLOGIES

Specjaliści ds. QA w amb są obecni podczas całego cyklu procesu tworzenia oprogramowania. Oferujemy usługi QA dla aplikacji desktopowych, internetowych i mobilnych.

Dodatkowo, jeśli macie Państwo zespół QA i chcecie rozwinąć jego kompetencje, nasi specjaliści ds. kontroli jakości są elastyczni i mogą dołączyć do Państwa zespołu.

POKAŻ TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA & CERTYFIKATY

+

Bug tracking
Bugzilla, Mantis, JIRA, VersionOne, Trac, Microsoft Test Manager, Microsoft Team Foundation Server

Test management tools
TestLink, Test Director, NMQA QABook, Testia Tarantula, Hp Quality Center

Test automation
QTP, Selenium, SoapUI, TestComplete, Visual Studio, In-house scripts/utilities, PyCharm

Perfomance testing tools
JMeter, OpenSTA, LoadRunner, MS Web Application Stress Tool, Visual Studio, In-house scripts/utilities

Virtualization
VMware Workstation, VMware vSphere

Security testing
Fiddler, AppScan

Application monitoring
Process Explorer, HttpWatch, Netcat

Code analysis
BoundsChecker, FxCop, JProbe

Acceptance tests
FitNesse

Links verification
Xenu, LinkScan

Error reporting
Snagit

Application availability verification for disabled people

JAWS, XML Spy, Ghost

Remote access, network tools and technical suppport
DameWare, pcAnywhere, RDP, VNC, PuTTY Manager, Ethereal, Syslinux, Nmap, GoToMeeting, GoToAssist

Partnerzy

-